..06.03.2015. : .. -

, , , 3*
..11.04.2011. : .. -

..23.11.2005.

..15.09.2003. : ..

,2*,-1
..17.10.1998. : ..

..,.,,-1
..04.02.2009. : .

. . ,. , , ,"", -1
..26.03.2004. : .

..,.,,-1
..03.03.2007. : ..

, BJC
..09.06.2009. .. -

..26.09.2001.

2+BJS, 2+CAC, CACIB
..08.03.2007. : .. -

, 5+, IB
..01.07.2002. : .. -

BJC, 2+CAC
.. 30.05.2003. : .. -

dondog.ru