2-BJC ; 3- ; CACIB
..08.03.2007. : ..-

, 5*, CACIB.
..01.07.2002. : .. -

, -1, -1
: ..

: ..

-1
: ..

: ..

BJC, 2-CAC
.. 30.05.2003. : .. -

, 3- , , , .

-

-

dondog.ru